Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego strefygier.pl

 1. Definicje:

  Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem internetowym strefygier.pl
  Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Konto - konto Kupującego w Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  Regulamin – niniejszy regulamin. 
  Strona – Sprzedawca lub Kupujący.
  Treść(i) - w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane
  i rozpowszechniane przez Kupującego lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
  Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego tj. gra podwórkowa z montażem, miasteczka rowerowe z montażem, naklejki podłogowe/gra korytarzowe, naklejki podłogowe/ścieżki edukacyjne, naklejki na schody, gry na matach, akcesoria.
  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w wyniku złożenia Zamówienia. Przez Umowę sprzedaży rozumie się również umowę o świadczenie usług związanych z dostawa i montażem Towaru.
  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  Sprzedawca – 9dots Sp. z o.o., ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik, NIP 6423234168, REGON 520718479, KRS 0000938633
  Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego Sprzedawcy za pomocą biuro@strefygier.pl, tel. 786859888 lub Sklepu Internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem, mające na celu zakup Towaru.
  Cena – Cena Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest podawana w złotych polskich i stanowi cenę brutto (tj. wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT).
  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

  II. Postanowienia ogólne. 
 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 122, poz. 696 z późn.  zm.).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Kupujący może składać Zamówienie przez stronę strefygier.pl po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub na adres email: biuro@strefygier.pl, a także pod numerem telefonu 786 859 888. Podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwia realizację Zamówienia bez zakładania Konta na stronie Sklepu Internetowego.
 4. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do ceny lub dostępności towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.   
 7. Informacja o cenie podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu.
 8. Osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązana jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nie przesyłania Treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. 
 9. Kupujący jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych, umożliwiających prawidłową realizację przez Sprzedawcę Zamówienia.
 10. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 III. Zasady składania Zamówienia 

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
  a) zalogować się na Konto do Sklepu Internetowego;
  b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  c) wybrać formę płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie; 
  d) podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A
  e) umówić się na wstępny termin montażu; wysyłkę
  f)  zatwierdzić zamówienie.
 2. Zamówienie uznaje się za prawidłowo złożone, z momentem zatwierdzenia go przez Kupującego. Zatwierdzenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. W sytuacji, kiedy osoba nie posiada Konta w Sklepie internetowym, Kupujący, aby złożyć zamówienie, zobowiązany jest w sposób prawidłowy, zgodny z prawdą i kompletny, wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a także zapoznać się i zaakceptować Regulamin. W formularzu rejestracyjnym Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane: Adres placówki, w której ma być montaż lub wysyłka, dane do kontaktowe i dane do faktury. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje na adres elektroniczny przez siebie wskazany, wiadomość e-mail, w której to wiadomości Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży. Kupujący po otrzymaniu wiadomości e-mail, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także wysłać czytelne zdjęcie nawierzchni, na której ma zostać zamontowana zamówiona gra. Po spełnieniu powyższych warunków, Sprzedawca wraz z Kupującym uzgadniają ostateczne termin montażu. Jeżeli Kupujący zakupił towar w wersji wysyłkowej, Sprzedawca wraz z Kupującym uzgadniają termin dostawy na wskazany adres. 
 5. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca za zamówiony Towar wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. 
 7. Montaż towaru oraz wysyłka towaru 
  a) Rzecz ruchoma (gra podwórkowa, miasteczka rowerowe, naklejki podłogowe, maty, dywany, znaki drogowe, akcesoria, miasteczka rowerowe mobilne, sygnalizacja świetlna mobilna, rowerowy tor przeszkód) uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego sprzedawana jest wraz z montażem oraz występują towary do wysyłki.

  b) Kupujący podczas składania Zamówienia, zobowiązany jest wskazać wstępny termin montażu Towaru oraz sposób płatności za Zamówienie. Kupujący jest informowany o Cenie Zamówienia (w tym kosztach montażu) podczas składania Zamówienia, po dodaniu Towaru „do koszyka”, a przed ostatecznym potwierdzenie złożenia Zamówienia. Ostateczny termin montażu ustalany jest po spełnieniu warunków określonych w pkt III ust. 4 Regulaminu.
  c) Kupujący składając Zamówienie jednocześnie oświadcza, iż ma prawo do dysponowania powierzchnią / podłożem, na którym ma być zamontowany Towar (gra podwórkowa, miasteczko rowerowe, znak drogowy).
  d) Cena gry podwórkowej obejmuje montaż. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia utwardzonego podłoża w miejscu montażu gry podwórkowej (kostka brukowa, asfalt, beton). Termin realizacji Zamówienia gry podwórkowej wynosi do 30 dni i zależy od dostępności produktu oraz warunków atmosferycznych umożliwiających montaż. Zamówienia gry podwórkowej będą realizowane w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W okresie od 1 listopada do 31 marca możliwe jest składanie Zamówienia na gry podwórkowe, jednak dostawa i realizacja Zamówienia będzie odbywać się w przyszłym sezonie. Czas montażu gry podwórkowej trwa 1-2 dni.
  e) Cena miasteczka rowerowego obejmuje montaż. Cena nie obejmuje wykonania nawierzchni pod miasteczko rowerowe. Miasteczko rowerowe montowane są na utwardzonej, istniejącej już nawierzchni typu asfalt, kostka brukowa. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej nawierzchni w celu montażu miasteczka rowerowego. Termin realizacji Zamówienia miasteczka rowerowego wynosi do 30 dni i zależy od dostępności produktu oraz warunków atmosferycznych umożliwiających montaż. Zamówienia miasteczka rowerowego będą realizowane w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W okresie od 1 listopada do 31 marca możliwe jest składanie Zamówienia na miasteczko rowerowe, jednak realizację Zamówienia będzie odbywać się w przyszłym sezonie. Czas montażu miasteczka rowerowego trwa 1-2 dni. Istnieje możliwość dostosowania miasteczka rowerowego do uksztaltowania terenu.
  f) Naklejki podłogowe, maty, dywany, znaki drogowe mobilne, akcesoria, sygnalizacja świetlna mobilna, rowerowy tor przeszkód, mini miasteczko do edukacji wczesnoszkolnej, miasteczko rowerowe mobilne - sprzedajemy w wersji wysyłkowej doliczamy dodatkowo koszty przesyłki.  Czas przesyłki wynosi od 5-10 dni roboczych. Można dodatkowo dokupić montaż do naklejek podłogowych które zostaną osobno wycenione w ofercie cenowej.

      8. Montaż towaru oraz wysyłka towaru 

       Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Tradycyjny przelew bankowy na numer rachunku bankowego Sprzedającego nr 65 1050 1344 1000 0090 8146 1551
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną tj. usługę płatności natychmiastowych jest Blue Media S.A 
 3. Za pobraniem
 4. Gotówką przy realizacjach z montażem

9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru zakupionego u Sprzedawcy, Kupujący ma prawo skorzystać z gwarancji producenta (okres: zależny od rodzaju produktu) lub rękojmi (okres: 2 lata) w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej.
 3. W przypadku korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, Kupujący powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub emailem, określać dane Kupującego, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.
 4. Do reklamacji towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

VII. Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – e-mailem wysłanym na adres email biuro@strefygier.pl – lub w formie pisemnej. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego
 3. oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: 9dots Sp. z o.o., ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy drogą elektroniczną Sprzedający niezwłocznie dokona potwierdzenia – na trwałym nośniku – jego otrzymania.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy (odesłania produktu) do Sprzedającego, ponosi Konsument.
 6. Zwracany w tym trybie produkt musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 7. Konsument ma obowiązek zwrotu produktu do Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy i odsyła produkt do Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu Konsumentowi wszystkich płatności w tym kosztów dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ponosi on koszty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy;
  2. skutki korzystania przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  3. szybkość transferu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
  4. treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
  5. za niedostępność strony internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej, zachowania osobę korzystającej ze Sklepu internetowego oraz zachowań osób trzecich.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej

  IX. Spory między Stronami 
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  X. Prawa autorskie 
 1. Treści umieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.). Powyższe dotyczy również wyglądu Sklepu internetowego jako całości. Autorskie prawa majątkowe do ww. przysługują wyłącznie ich właścicielom. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Sklepu Internetowego, a także jego wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody właściciela, jest zabronione.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego oraz strony strefygier.pl, nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Znaki towarowe, logo, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek wykorzystywanie ww. treści bez zgody właścicieli, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 4. Wszelkie prawa zastrzeżone - nota prawna

  Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej strefygier.pl jest 9dots Sp. z o.o., ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik, NIP 6423234168, REGON 520718479, KRS 0000938633 Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

  - ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
  - ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
  - ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),

  - ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  - ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
  - ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2019.1231 tj. z dnia 2019.07.03).


  Zakaz powielania nazw i znaków towarowych
  Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

  Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści)
  1. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie 9dots Sp. z o.o.

  2. Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji.

  3. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia 9dots Sp. z o.o.

  4. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.

  5. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.

  6. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.

  7. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Zakaz przesyłania treści niezgodnych z prawem
  Prosimy nie wysyłać żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowią groźbę, są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa, naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.  XI. Wymagania techniczne 
 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówienia, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Komputer, smartfon, tablet;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies,;
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 XII. Postanowienia końcowe 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w każdym czasie. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl