Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.strefygier.pl

I. Definicje:

Sklep Internetowy  – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem internetowym www.strefygier.pl.
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto - konto Kupującego w Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Strona – Sprzedawca lub Kupujący.
Treść(i) - w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane
i rozpowszechniane przez Kupującego lub osobę korzystającą ze strony  internetowej Sklepu Internetowego.
Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego tj. Gra Podwórkowa, Miasteczka Rowerowe, Gra Korytarzowa wraz z montażem rzeczy ruchomej, naklejka na schody, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe mobilne, akcesoria, przeszkody BRD.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w wyniku złożenia Zamówienia. Przez Umowę sprzedaży rozumie się również umowę o świadczenie usług związanych z dostawa i montażem Towaru.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Sprzedawca – NINE Dorota Szulc-Kidoń, ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik, NIP 6271019902
Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego Sprzedawcy za pomocą hello@9dots.pl, tel. 786-859-888 lub Sklepu Internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem, mające na celu zakup Towaru.
Cena – Cena Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego  jest podawana w złotych polskich i stanowi cenę brutto (tj. wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT).
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93  z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne. 

 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną  za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz  sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r.  Nr 122, poz. 696 z późn.  zm.).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Kupujący może składać Zamówienie przez stronę strefygier.pl po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub na adres email: hello@9dots.pl, a także pod numerem telefonu 786 859 888 Podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwia realizację Zamówienia bez zakładania Konta na stronie Sklepu Internetowego.
 4. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do ceny lub dostępności towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.   
 7. Informacja o cenie podawana na  stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt  III ust. 4 Regulaminu.
 8. Osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązana jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nie przesyłania Treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. 
 9. Kupujący jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych, umożliwiających prawidłową realizację przez Sprzedawcę Zamówienia.
 10. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 III. Zasady składania Zamówienia 

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
  1. zalogować się na Konto do Sklepu Internetowego;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  3. wybrać formę płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie; 
  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.APodmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A
  5. umówić się na wstępny termin montażu; wysyłkę 
  6. zatwierdzić zamówienie. 
 1. Zamówienie uznaje się za prawidłowo złożone, z momentem zatwierdzenia go przez Kupującego. Zatwierdzenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W sytuacji kiedy osoba nie posiada Konta w Sklepie internetowym, Kupujący aby złożyć zamówienie, zobowiązany jest w sposób prawidłowy, zgodny z prawdą i kompletny, wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a także zapoznać się i zaakceptować Regulamin. W formularzu rejestracyjnym Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane: Adres placówki w której ma być montaż, wymiar, rodzaj i zdjęcie nawierzchni. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje na adres elektroniczny przez siebie wskazany, wiadomość e-mail, w której to wiadomości Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży. Kupujący po otrzymaniu wiadomości e-mail o którym mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także wysłać czytelne zdjęcie nawierzchni na której ma zostać zamontowana zamówiona gra. Po spełnieniu powyższych warunków, Sprzedawca wraz z Kupującym uzgadniają ostateczne termin montażu.
 4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę, przez cały roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca za zamówiony Towar wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. 

 IV. Montaż Towaru 

 1. Rzecz ruchoma (gra) uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego sprzedawana jest  min.  z jej montażem oraz do wysyłki.
 2. Kupujący podczas składania Zamówienia, zobowiązany jest wskazać wstępny termin montażu Towaru oraz sposób płatności za Zamówienie. Kupujący jest informowany o Cenie Zamówienia (w tym kosztach montażu) podczas składania Zamówienia, po dodaniu Towaru „do koszyka”, a przed ostatecznym potwierdzenie złożenia Zamówienia. Ostateczny termin montażu ustalany jest po spełnieniu warunków określonych w pkt  III ust. 4 Regulaminu.
 3. Kupujący składając Zamówienie jednocześnie oświadcza, iż ma prawo do dysponowania powierzchnią / podłożem na którym ma być zamontowany Towar (gra).
 4. Cena GRY PODWÓRKOWEJ obejmuje dostawę i montaż gry. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia utwardzonego podłoża w miejscu montażu gry (kostka brukowa, asfalt, beton). Termin realizacji Zamówienia GRY PODWÓRKOWEJ wynosi do 30 dni i zależy od dostępności produktu oraz warunków atmosferycznych umożliwiających montaż. Zamówienia GRY PODWÓRKOWEJ będą realizowane
  w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W okresie od 1 listopada do 31 marca możliwe jest składanie Zamówienia na GRY PODWÓRKOWE, jednak dostawa i realizacja Zamówienia będzie odbywać się w przyszłym sezonie. Czas montażu GRY PODWÓRKOWEJ trwa 1-2 dni.
 5. Cena MIASTECZKA ROWEROWEGO obejmuje montaż w wersji podstawowej oraz dostawę znaków. Cena nie obejmuje wykonania nawierzchni pod MIASTECZKO ROWEROWE. MIASTECZKO ROWEROWE montowane są na utwardzonej, istniejącej już nawierzchni typu asfalt, kostka brukowa. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej nawierzchni w celu montażu MIASTECZKA ROWEROWEGO. Termin realizacji Zamówienia MIASTECZKO ROWEROWEGO wynosi do 30 dni i zależy od dostępności produktu oraz warunków atmosferycznych umożliwiających montaż. Zamówienia MIASTECZKA ROWEROWEGO będą realizowane w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W okresie od 1 listopada do 31 marca możliwe jest składanie Zamówienia na MIASTECZKO ROWEROWE, jednak realizację Zamówienia będzie odbywać się w przyszłym sezonie. Czas montażu MIASTECZKA ROWEROWEGO trwa 1-2 dni. Istnieje możliwość dostosowania MIASTECZKA ROWEROWEGO do uksztaltowania terenu.
 6. Cena GRY KORYTARZOWEJ obejmuje dostawę, montaż i niezbędne akcesoria. Termin realizacji Zamówienia GRY KORYTARZOWEJ wynosi do 30 dni i zależy od dostępności produktu. Kupujący GRĘ KORYTARZOWĄ zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą w celu umówienia dokładnego terminu realizacji Zamówienia. Czas montażu GRY KORYTARZOWEJ wynosi 1 dzień. Gra moze być wysłana do samodzielnego montażu
 7. Do ceny: GRY KORYTARZOWEJ, NAKLEJKI NA SCHODY, GRY KORYTARZOWEJ NA MATACH w wersji wysyłkowej doliczamy dodatkowo koszty przesyłki.  Czas przesyłki GRY KORYTARZOWEJ wynosi od 3-10 dni roboczych.

 V. Płatność

Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Tradycyjny przelew bankowy na numer rachunku bankowego Sprzedającego nr 74 1050 1344 1000 0090 3200 3999
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną tj. usługę płatności natychmiastowych jest Blue Media S.A 

 VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru zakupionego u Sprzedawcy, Kupujący ma prawo skorzystać z gwarancji producenta lub rękojmi w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Kupującym nie jest Konsument, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej.
 4. W przypadku korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, Kupujący powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub emailem, określać dane Kupującego, jego adres, numer  Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.
 5. Do reklamacji towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

VII. Odstąpienie od umowy 

Z uwagi na specyfikację Towaru oraz fakt, że przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, a także iż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Kupującemu (w tym również Konsumentowi) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.


VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy
 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy;
  2. skutki korzystania przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  3. szybkość transferu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
  4. treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego;
  5. za niedostępność strony internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej, zachowania osobę korzystającej ze Sklepu internetowego oraz zachowań osób trzecich.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej

  IX. Spory między Stronami 
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  X. Prawa autorskie 
 1. Treści umieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.). Powyższe dotyczy również wyglądu Sklepu internetowego jako całości. Autorskie prawa majątkowe do ww. przysługują wyłącznie ich właścicielom. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Sklepu Internetowego, a także jego wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody właściciela, jest zabronione.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego oraz strony strefygier.pl, nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek wykorzystywanie ww. treści bez zgody właścicieli, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

  XI. Wymagania techniczne 
 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówienia, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Komputer, smartphone, tablet;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies,;
  4. zainstalowany program FlashPlayer. 
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 XII. Postanowienia końcowe 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2019 r.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w każdym czasie.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,  jest NINE Dorota Szulc-Kidoń z siedzibą w Rybniku przy ul.  Sosnowej 5, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem https://www.strefygier.pl/  (dalej „Sklep StrefyGier”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail:  hello@9dots.pl
adres pocztowy:  ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Sklepie StrefyGier.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez  Sklep StrefyGier?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu StrefyGier, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w Sklepie StrefyGier w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Spółki, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie StrefyGier;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu StrefyGier oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu StrefyGier.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z  rozporządzeń o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r..

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w Sklepie StrefyGier  oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Sklepu StrefyGier, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Sklep StrefyGier polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego www.strefygier.pl. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi usługę maksymalnie przyjazną. Dlatego możesz mieć pewność, że w sytuacjach spornych oraz budzących wątpliwości będziemy podejmować decyzje z myślą o Kupującym i jego dobru – w myśl zasady „to my jesteśmy dla Klienta, nie Klient dla nas”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl